Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Vermogensrecht


Presentatie


De vennoten en medewerkers van het departement adviseren en staan particulieren bij in het vermogensrecht en de hiermee verbonden problemen.

Zij komen met name tussen in het kader van geschillen inzake eigendom en de opdeling van het eigendomsrecht (uitonverdeeldheidtreding, conflicten tussen mede-eigenaars, omzetting van het vruchtgebruik), nalatenschappen (geschillen inzake nationale en internationale nalatenschappen, procedures van vereffening-verdeling), vereffeningen van verschillende huwelijksstelsels, en het beheer van goederen van de kwetsbare personen. In elk van deze materies, leggen zij de nodige creativiteit aan de dag bij het zoeken naar minnelijke oplossingen.

Daarenboven adviseren de vennoten en medewerkers van het departement de cliënten in de keuze van het huwelijksstelsel of het wettelijke samenleven alsmede in het opstellen van patrimoniale overeenkomsten, testamenten en erfovereenkomsten. Meer algemeen staan zij particulieren bij in het kader van de juridische aspecten van successieplanning.

Zij komen eveneens tussen bij de overdracht van familiale overnemingen, hun reorganisatie, hun vereffening en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Onze diensten


 • Het verdedigen van de belangen van erfgenamen in het kader van een vereffening-verdeling van de nalatenschap (vrijwillige of gerechtelijke vereffening)
 • Het beheren van de vermogensrechtelijke aspecten van een scheiding en de afstamming
 • Het verdedigen van de belangen van particulieren in het kader van een procedure van een voorlopig bewind over goederen of personen
 • Het opstellen van testamenten, erfovereenkomsten, patrimoniale overeenkomsten en gerechtelijke en buitengerechtelijke zorgvolmachten
 • Het instellen van procedures van uitonverdeeldheidtreding, omzettingen van vruchtgebruik en de beslechting van geschillen tussen titularissen van zakelijke rechten (mede-eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters,…)
 • De overdracht van familiebedrijven, hun reorganisatie en of hun vereffening
 • De uitoefening van gerechtelijke mandaten, toegekend door de rechter (curator, gerechtsmandataris, vereffenaar,…) en minnelijke mandaten (testamentuitvoerder, sekwester…)
 • De beslechting van patrimoniale geschillen in het kader van transacties en het voorkomen van patrimoniale conflicten
 • De uitvoering van schenkingen en donaties (roerend en onroerend)

Onze ervaring


 • Opstellen van erfrechtelijke verklaringen (berekening van de rechten in elk van de drie gewesten)
 • Oplossen van conflicten tussen erfgenamen in complexe erfopvolgingen met betrekking tot buitenlandse vermogensbestanddelen
 • Ontwerpen van duolegaten
 • Opstellen van erfenisovereenkomsten
 • Procedures voor de omzetting van het vruchtgebruik ten gunste van de overlevende echtgenoten
 • Gezinsonderhandelingen in een gevoelige context
 • Missies van testamentuitvoerders
 • Nalatenschapsgeschillen met inbegrip van aspecten die verband houden met het vennootschapsrecht (benoeming van een voorlopige bewindvoerder, gerechtelijke reorganisaties van familiebedrijven, enz.), of het personenrecht (benoeming van de bewindvoerder van de persoon, de goederen, "de vertrouwenspersoon")
 • Procesvoering op het gebied van verhulling, levensverzekeringen, vermindering van de nalatenschap
 • Oprichting of liquidatie van burgerlijke onroerende vennootschappen
 • Plannen van familiebeheerstructuren ("Family Office")

Ons team


Senior Counsels
Medewerkers
* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021