Praktijkgebieden


Expertise

Onze
expertise

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Vastgoedrecht


Presentatie


De vennoten en medewerkers van het departement behandelen verschillende materies die betrekking hebben op het vastgoedrecht, en dit in een geïntegreerd perspectief. Hierdoor kunnen onder meer het burgerlijk recht in al haar onderdelen, verbonden aan de vastgoedeigendom (zoals het zakenrecht, het verbintenissenrecht en het contractenrecht), het bestuursrecht, het milieurecht, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, het vennootschapsrecht en het fiscaal recht, aan bod komen.

Het departement verleent advies en staat de klanten bij, zowel bij de aankoop of de overdracht van vastgoedvennootschappen of gebouwen(due diligence). Ook het verkrijgen van de verschillende vergunningen, de bouw en/of de renovatie van gebouwen, of bij onteigeningsprocedures wordt advies verleend of procedureel tussengekomen (administratieve en gerechterlijke geschillenprocedures, scheidsrechterlijke en bemiddelingsprocedures). Janson verleent advies en bijstand aan verschillende private en beursgenoteerde investeringsfondsen en heeft onbetwiste erkenning verworden als gevolg van procedures met het oog op de verbetering van de 
bedrijfsresultaten op het vlak van asset management (huurhernieuwing, huurherziening, beslag, inroepen van zekerheden - voorrechten en hypotheken). Omwille van deontologische redenen kunnen de namen van de klanten van het departement niet worden vermeld.

Onze diensten


Het departement komt tussen in de volgende materies:

 • De overdracht en/of de aankoop van vastgoedvennootschappen of van gebouwen;
 • De oprichting van vastgoedvennootschappen;
 • De opstelling van basisaktes en reglementen voor complexe gemeenschappelijke eigendommen;
 • De financiering van vastgoedprojecten;
 • De bouw, de renovatie of de sanering van kantoorgebouwen bestemd voor de overheid en de Europese instellingen (onderhandeling van de bezetting en de aankoop, opstelling van de overeenkomsten);
 • De aankoop of de bezetting van het openbaar domein om vastgoedoperaties te verwezenlijken of economische activiteiten te ontwikkelen;
 • De publiek-private samenwerking voor de verwezenlijking van openbare vastgoedprojecten en de heropleving van stedelijke wijken (de "PPP").
 • Het verkrijgen van de nodige administratieve vergunningen voor de verwezenlijking van een vastgoedproject en de uitbating ervan;
 • De procedures ter bescherming van het vastgoedpatrimonium;
 • De opstelling van de contracten voor verhuur, onroerende leasing, erfpacht of opstalrecht.
Het departement heeft buitengewone ervaring inzake geschillen voor de burgerlijke rechtbanken in dossiers met betrekking tot de uitvoering van de contracten (erfpacht, opstalrecht, mede-eigendom, commerciële huur, huur van gemeen recht, domeinconcessies) en de onteigening.Het heeft eveneens ervaring in geschillen voor de Raad van State, met betrekking tot dossiers die complexe vastgoedoperaties met de overheid betreffen.

Onze ervaring


De advocaten van het departement hebben onder andere gepleit in de volgende geschillen:

 • Verwerping van een aanvraag tot het herkwalificeren van een erfpachtcontract tot een commercieel huurcontract waarbij Janson optrad voor de eigenaar (fonds van vastgoedcertificaten). Het Hof van Cassatie heeft de thesis van onze cliënt gevolgd in een arrest. Het arrest werd gepubliceerd in alle gespecialiseerde tijdschriften (met name Cass. 30 maart 2006, R.W. 2006 - 2007, 647 en de noot "Erfpacht, meer contractvrijheid dan gedacht"),
 • Verkrijging van de herziening (verhoging) van de huurprijs in het kader van een commercieel huurcontract van lange duur ten voordele van een institutioneel investeringsfonds. Het Hof van Cassatie heeft de thesis gevolgd die Janson aan de cliënt had geadviseerd, namelijk door artikel 6 handelshuurwet zo te interpreteren dat een herziening naar boven toe mogelijk wordt op basis van de notie van "nieuwe omstandigheden" (Cass. 7 januari 2007, www.cass.be).
 • Verkrijging van de nietigheid van de verkoop van een vastgoedcomplex dat was verkocht met schending van een clausule recht van voorkoop. Het Hof van Cassatie heeft het arrest van het Hof van Beroep van Brussel goedgekeurd waarin de verkoop nietig werd verklaard op basis van de theorie van derde-medeplichtigheid bij contractbreuk (Cass. 27 april 2006, www.cass.be),
 • Interventie in de geschillen met het oog op de ontbinding van huurcontracten, de inning van bankgaranties en de optimalisatie van de geschillen die betrekking hebben op het beëindigen van de huurcontracten (huurschade; opvolging van huurders, garanties, ... )

Het departement heeft niet litigieuze dossiers behandeld, met name binnen de volgende materies:

 • Due diligence betreffende de aankoop van vastgoedvennootschappen of gebouwen;
 • Opstelling van data room in het kader van de overdracht van aandelen van vastgoedvennootschappen of gebouwen;
 • De opstelling van het juridische luik in het kader van ‘Publiek-Private Partnerships' (de "PPP");
 • Opstelling van basisaktes voor torengebouwen;
 • Juridische bijstand aan promotoren voor de verwezenlijking van complexe projecten;
 • Juridische bijstand aan de overheden voor de verwezenlijking van hun vastgoedprojecten.

Ons team


Senior Counsels
* SC Janson Baugniet CV


Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
  © Copyright Janson 2021