Praktijkgebieden


Expertise

Disclaimer

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

 

Algemene disclaimer

Onze website (www.janson.be) bevat algemene informatie over Janson Baugniet CV en haar advocaten. De informatie die u aantreft is louter informatief. Deze website heeft niet tot doel om advies van juridische aard of andere aard te verstrekken. Er kunnen in geen geval rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Janson Baugniet is niet aansprakelijk voor:

  • enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website;
  • enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit het gebruik van deze website en in het bijzonder schade die zou voortvloeien uit dienstonderbrekingen, virussen of andere storende elementen;
  • de inhoud van externe websites die via onze website toegankelijk zou zijn;
  • enige schade met betrekking tot de elektronische communicatie die via onze website verloopt.

Informatie verzonden aan Janson Baugniet via e-mail is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Voor meer informatie over onze policy kan u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres info@janson.be

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en ook zo moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Identificatieplicht

Sinds 2 februari 2014 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wanneer advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat zij verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit meteen melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of de hij ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres info@janson.be

Auteursrechtelijke bescherming van de website

Janson Baugniet bezit het exclusieve auteursrecht van deze website, van het design, en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Janson Baugniet.

Privacy & cookies

Janson Baugniet hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedere verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen voortvloeiende uit de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede overige toepasselijke wetgeving. 

Lees meer hierover in onze Privacy en Cookie policy.

Wettelijke informatie

Janson Baugniet is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CV), met maatschappelijke zetel te BE-1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 187 en is ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen op het nummer 0432.711.951.

Janson Baugniet heeft een kantoor in Brussel, op hetzelfde adres, en een kantoor te BE-9000 Gent, Congreslaan 27.

De advocaten werkzaam bij Janson Baugniet zijn lid van de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel, de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles en de balie van Gent, onder de titel van “advocaat”. 

De algemene voorwaarden voor alle diensten van Janson Baugniet vindt u op www.janson.be.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met ons via het e-mailadres info@janson.be.

Contact

Brussel: + 32 2 675 30 30
Gent: +32 9 240 77 20
Bergen: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021