News

Practice Areas


Expertise
You seem to be using an unsupported browser
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser.

Nieuw Boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek


  • 4 Februari 2020
  • Janson News
Jasmine Malekzadem
Nieuw Boek 3
Het Wetsontwerp houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek werd door de plenaire vergadering van de Kamer op vrijdag 31 januari unaniem aangenomen. 

Deze wet is er gekomen in ijltempo. Het Wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek werd op 16 juli 2019 ingediend. Vlak vóór het eindejaarsreces vond de eerste lezing in de Kamercommissie Justitie plaats. Een tweede lezing en stemming – waarbij vooral een vlottere formulering van de wettekst en een betere afstemming tussen de twee verschillende taalversies centraal stond – vond plaats op 15 januari 2020. Finaal werd de tekst aangenomen in de plenaire zitting van 31 januari 2020. Op iets meer dan een half jaar was het geklonken. Dit getuigt van een bijzonder nauwkeurige en doordachte inhoud van het nieuwe Boek 3, met dank aan de auteurs ervan.

Hiermee wordt Boek II van het (oude) Burgerlijk Wetboek gemoderniseerd en worden tegelijk bijzondere wetten bv. over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 in dit nieuwe Boek 3 geïntegreerd. Deze modernisering en geïntegreerde aanpak sluit nauw aan bij andere recente wetswijzigingen (cf. nieuwe Pandwet en nieuw Bewijsrecht).

Het nieuwe Boek 3 bestaat uit 8 titels. Een aantal essentiële wijzigingen zijn:

  • Enkele traditionele termijnen worden gewijzigd. De maximumduur van het opstalrecht wordt opgetrokken van 50 jaar tot 99 jaar en kan in bepaalde gevallen zelfs eeuwigdurend zijn. De minimumduur van erfpacht gaat van 27 jaar naar 15 jaar. De maximumduur van vruchtgebruik voor rechtspersonen wordt 99 jaar.
  • De mogelijkheid wordt voorzien om tot overschrijving over te gaan van bijkomende aktes in de hypothecaire registers (bv. opties op onroerend goed, het voorkooprecht, of akte van overdracht van erfopvolging). 
  • Er is een afzonderlijke titel ingevoerd over “Burenrelaties”. Deze titel gaat over burenhinder, gemene muur en erfdienstbaarheden.
  • Er wordt een wettelijk regeling voorzien voor het vestigen van persoonlijke en zakelijke rechten (bv. van erfpacht) op het openbaar domein. Tot nu was het behelpen met bepaalde rechtspraak (bv. Cass. 11 september 1964 m.b.t. erfdienstbaarheden en Cass. 18 mei 2007 m.b.t. opstalrecht).
  • Ook wordt een wettelijke regeling voorzien voor de vrijwillige mede-eigendom (en de beëindiging ervan).

De wet is nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe bepalingen treden in werking 18 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u op de hoogte.

Jasmine Malekzadem

Contact

Brussels: + 32 2 675 30 30
Ghent: +32 9 240 77 20
Mons: +32 65 22 10 00
Janson Logo
    © Copyright Janson 2021